?βαταρ μ?λου?
cordis
Administrator, [F|H]ounder, [C|S]EO
Δημοσιε?σει?: 27667
Εγγραφ?: 09 Οκτ 1999 03:00

ech Talent Bootcamp: δωρε?ν μαθ?ματα προγραμματισμο? σε Front-End Development

Δημοσ?ευσηαπ? cordis » 06 Νο?μ 2019 13:51

To Tech Talent Bootcamp ανακοιν?νει την ?ναρξη των εγγραφ?ν για τον τρ?το κ?κλο των δωρε?ν μαθημ?των προγραμματισμο? για Front-End Development
Η Socialinnov, ο εκπαιδευτικ?? βραχ?ονα? του Found.ation, ανακοιν?νει την ?ναρξη του τρ?του κ?κλου του προγρ?μματο? Tech Talent Bootcamp για Front-End Development, που πραγματοποιε?ται με την υποστ?ριξη τη? Microsoft Ελλ?δα? και τη? Αμερικανικ?? Πρεσβε?α? στην Ελλ?δα.

Ο στ?χο? του Tech Talent Bootcamp ε?ναι να απαντ?σει στην επιτακτικ? αν?γκη για επιμ?ρφωση του εργατικο? δυναμικο? τη? χ?ρα? στι? ΤΠΕ. Εναρμονισμ?νο με τι? αν?γκε? τη? ψηφιακ?? εποχ??, θα δ?σει την δυνατ?τητα σ... [διαβ?στε περισσ?τερα]

?βαταρ μ?λου?
cordis
Administrator, [F|H]ounder, [C|S]EO
Δημοσιε?σει?: 27667
Εγγραφ?: 09 Οκτ 1999 03:00

Η αιχμ? τη? τεχνολογ?α? και η οικονομικ? επικαιρ?τητα στο επ?κεντρο των δρ?σεων τη? Pobuca

Δημοσ?ευσηαπ? cordis » 06 Νο?μ 2019 13:47

Σε π?ντε σημαντικ?? πρωτοβουλ?ε?, με γν?μονα την συμβολ? των ν?ων τεχνολογι?ν και των λ?σεων CRM στην βελτ?ωση του επιχειρε?ν και τη? οικονομικ?? δραστηρι?τητα? προχ?ρησε η Pobuca (πρ?ην SiEBEN), η ταχ?ω? αναπτυσσ?μενη scale-up εταιρε?α παροχ?? κορυφα?ου CRM software.

?Workshops τεχνολογ?α? με ?μφαση στην συμβολ? του CRM στην επιχειρηματικ? δραστηρι?τητα
?Λανσ?ρισμα στην ελληνικ? αγορ? του ν?ου Pobuca Connect Relationships, ?να ελαφρ? συνδρομητικ? CRM στο cloud που λειτουργε? απ? το κινητ? τηλ?φωνο.
?Ανοιχτ? συζ?τηση με τον συγγραφ?α κ. Γι?ργο Ζαρκαδ?κη, ειδικ? σ?μβουλο τη? Pobuca σε θ?ματα Τεχνητ?? Νοημοσ?νη?
?... [διαβ?στε περισσ?τερα]

?βαταρ μ?λου?
cordis
Administrator, [F|H]ounder, [C|S]EO
Δημοσιε?σει?: 27667
Εγγραφ?: 09 Οκτ 1999 03:00

START School of Code: ?να δωρε?ν πρ?γραμμα εκμ?θηση? προγραμματισμο? για αν?ργου?

Δημοσ?ευσηαπ? cordis » 23 Α?γ 2019 16:02

Το START Project, το καινοτ?μο πρ?γραμμα αν?πτυξη? ψηφιακ?ν δεξιοτ?των που υλοποιε?ται στην οικ?α Λ?λα? Καραγι?ννη του Δ?μου Αθηνα?ων, ανακοιν?νει την ?ναρξη, απ? τον Σεπτ?μβριο 2019, του START School of Code, εν?? ν?ου, ολοκληρωμ?νου εκπαιδευτικο? κ?κλου εκμ?θηση? προγραμματισμο?, με την υποστ?ριξη τη? Microsoft και ελληνικο? φιλανθρωπικο? ιδρ?ματο?.

Ο προγραμματισμ?? για εφαρμογ?? Web ε?ναι μια απ? τι? πιο περιζ?τητε? επαγγελματικ?? δεξι?τητε?, η οπο?α μπορε? να βοηθ?σει πολλο?? ν?ου? ανθρ?που? να βρουν μια δι?ξοδο προ? την αγορ? εργασ?α? με πολ? καλ?? προοπτικ??. Το Web Development κατατ?σσεται αν?μεσα στα πιο πε... [διαβ?στε περισσ?τερα]

?βαταρ μ?λου?
cordis
Administrator, [F|H]ounder, [C|S]EO
Δημοσιε?σει?: 27667
Εγγραφ?: 09 Οκτ 1999 03:00

FaceApp, σε γερν?ει και χρησιμοποιε? τα προσωπικ? σου δεδομ?να;

Δημοσ?ευσηαπ? cordis » 19 Ιο?λ 2019 13:37

Τι? τελευτα?ε? μ?ρε?, ε?ν σκρ?λαρε? λ?γο σε κ?ποιο social media, σ?γουρα θα ε?δε? κ?ποιον γνωστ? σου με γερασμ?νο πρ?σωπο ? μια φ?λη σου 10 χρ?νια νε?τερη. Αναφ?ρομαι φυσικ? στην εφαρμογ? FaceApp που τα τελευτα?α 24ωρα ?χει γ?νει viral με αρκετο?? δι?σημου? να πα?ρνουν μ?ρο? πλημμυρ?ζοντα? το διαδ?κτυο με γερασμ?νε? ? νε?τερε? εκδοχ?? του?.

Ωστ?σο αρκετ? διεθν? ΜΜΕ αλλ? και χρ?στε? τη? εφαρμογ??, αμφισβητο?ν την ασφ?λεια των προσωπικ?ν δεδομ?νων του?. Συγκεκριμ?να ο Chuck Schumer, Αμερικ?νο? γερουσιαστ??, ζ?τησε απ? το FBI να πραγματοποι?σει ?ρευνα, προκε?μενου να εξασφαλιστε? η ασφ?λεια των προσωπικ?ν δεδομ?νων αλ... [διαβ?στε περισσ?τερα]

?βαταρ μ?λου?
cordis
Administrator, [F|H]ounder, [C|S]EO
Δημοσιε?σει?: 27667
Εγγραφ?: 09 Οκτ 1999 03:00

Biotech Meetup: Mapping the innovation landscape

Δημοσ?ευσηαπ? cordis » 13 Ιουν 2019 19:10

Πιστ? στη δ?σμευσ? τη? να υποστηρ?ζει κ?θε καινοτ?μο προσπ?θεια και να αναδεικν?ει σε κ?θε ευκαιρ?α λ?σει? που συμβ?λλουν καθοριστικ? στη βελτ?ωση μεταξ? ?λλων και τη? ανθρ?πινη? υγε?α?, η Bayer υποστηρ?ζει το Biotech Meetup: Mapping the innovation landscape που θα διεξαχθε? την επ?μενη Παρασκευ? 21 Ιουν?ου 2019 στι? 18:30 στο Found.ation.

Μ?σα απ? το meetup που διεξ?γεται με την υποστ?ριξη του Health 2.0, η Bayer Ελλ?? και το Found.ation θα ?χουν την ευκαιρ?α να αναδε?ξουν τρει? καινοτ?με? περιπτ?σει? και να προσφ?ρουν μ?α αφορμ? δικτ?ωση? για ?σου? του? ενδιαφ?ρει η καινοτομ?α στι? βιοτεχνολογ?ε?. Πιο συγκεκριμ?να... [διαβ?στε περισσ?τερα]

Μ?λη σε σ?νδεση

Εγγεγραμμ?να μ?λη: Δεν υπ?ρχουν εγγεγραμμ?να μ?λη