都市超级医圣

都市超级医圣

14. 1. 2020

都市超级医圣

...aneb kdy? vlákna ?haví.

Jeliko? jednotlivé cesty v rámci na?eho spole?ného koní?ku jsou poka?dé jiné, nep?edstavitelně pestré, ale v?dy velmi zajímavé a pou?né, rozhodl jsem se ji? dávno sepsat jak?si test ?i recenzi na nejpou?ívaněj?í p?edzesilovací elektronky 12ax7,12au7, pop?ípadě 12at7. P?edpokládám, ?e mé post?ehy budete vnímat s ur?it?m "odstupem", nebo?, tak jak to v Hi-Fi b?vá, jedná se pouze o mé subjektivní dojmy, navíc v mém (v rámci sestavy) jedine?ném zapojení a poslechovém prostoru.

6. 1. 2020

GoldenEar Triton One.R

Men?í a cenově dostupněj?í verze vlajkové lodi GoldenEar Triton Reference.

Pamatuji doby, kdy se reproduktorové soustavy po hrubém v?po?etním návrhu dokon?ovaly pouze po kontrole poslechem. Po?átkem sedmdesát?ch let minulého století měly bezdozvukovou komoru pouze některé univerzity, profesionální akustická pracovi?tě a mimo?ádně je?tě francouzská firma Cabasse. Mě?ení bylo mo?né realizovat i ve volném prostoru, firma KEF k tomu pou?ívala teleskopickou snad ?estimetrovou plo?inu. ?esk? Hifi Servis pro návrh reproduktorov?ch soustav s v?hodou vyu?íval ?mrtvou“ komoru...

23. 12. 2019

Zappiti Pro 4K HDR

?olík v domácím kině.

Francouzská zna?ka Zappiti, se sídlem v Pa?í?i, profiluje nabídku na komponenty pro prezentaci i správu videa v nekompromisní kvalitě, co? je z?ejmé i z nejvy??ího modelu mezi jejími multimediálními p?ehráva?i Pro 4K HDR s certifikací ISF (Imaging Science Foundation) a se zajímavou cenou 20 990 K? (samoz?ejmě pokud neuva?ujeme ?p?ívlastkovou“ verzi Pro 4K HDR Audiocom Cinema Edition, za ní? je t?eba p?iplatit dal?ích 26 200 K?). Jádro tuhého antivibra?ního ?asi na odpru?en?ch patkách tvo?í...

5. 12. 2019

Cary Audio AiOS

Jeden za v?echny.

V audiofilském zeměpise Spojen?ch stát? máme vzhledem k velikosti zámo?ského trhu stále ?etné mezery, které domácí distributo?i alespoň z?ásti zacelují. Mezi podzimní p?ír?stky pat?í zna?ka Cary Audio, je? vznikla koncem 80. let v Raileighu, hlavním městě státu Severní Karolína, známěj?ím jako sídlo linuxovské softwarové spole?nosti Red Hat. Tě?i?tě katalogu Cary Audio p?edstavují high-endové komponenty s ?ast?m zastoupením elektronek, ale mezi v?jimky pat?í ?sdru?ená?“ AiOS, jeho? ozna?ení je...

19. 11. 2019

Chord Qutest

Místo ?ipu rychlé po?ty.

Z aktuální nabídky anglické spole?nosti Chord Electronics jsme si u? na ja?e p?edstavili dva zástupce rozměrově kompaktněj?í ?ady Chordette, D/A p?evodník sdru?en? s p?edzesilova?em i sluchátkov?m zesilova?em Hugo TT 2 a ?p?evzorkováva?“ Hugo M Scaler, oba u? s ?estimístnou cenou v korunách. Do té?e série pat?í i základní model D/A p?evodníku Qutest (za 34 990 K?), kter? je v tuhém ?asi z tlakově litého, ?erně anodizovaného hliníku o rozměrech 160 x 41 x 72 mm a s celkovou hmotností 770 g v...

4. 11. 2019

Anthem STR Integrated Amplifier

Kdy? digitálně, tak z gruntu.

Firma Anthem sídlí a vyrábí v Kanadě několik ?ad AV a Hi-Fi zesilova?? a procesor?. Snad nejelegantněj?í je série STR, ve které je v?konov? zesilova? stereofonní p?edzesilova? a integrovan? zesilova?, kter? jsme měli k dispozici. P?ístroje jsou to elegantní se st?ízliv?m a efektním designem.
Co je mo?né p?ipojit?
Integrovan? zesilova? STR je vlastně slou?en? p?edzesilova? s méně s méně vstupy a méně v?konn?m stereofonním v?konov?m zesilova?em v jedné sk?íni. Elegantní zesilova? s...

29. 10. 2019

SVS Prime Pinnacle

Hlavní vrchol mezi americk?mi sloupky SVS.

Spole?nost SVS se sídlem v Youngstownu ve státě Ohio, zhruba v polovině cesty mezi New Yorkem a Chicagem, staví svou nabídku hlavně na aktivních subwooferech, rozdělen?ch do pěti sérií, ale neopomíjí ani reproduktorové soustavy v ?adách Prime a Ultra, z nich? sestavuje r?zné sety pro domácí kino. V?dy alespoň t?ípásmové sloupky v?ak ?asto nacházejí vyu?ití také ve stereofonních sestavách. Klí?ovou pozici mají zvlá?tě ?vlajkové lodi“ základní ?ady Prime Pinnacle, které jsou spojkou mezi...

9. 10. 2019

Audiovector R 3 Avantgarde

Nejdostupněj?í z referen?ních sloupk? dánské zna?ky.

Spole?nost Audiovector, se sídlem v dánské Kodani, slaví letos kulaté ?ty?icátiny, co? byl ur?itě dobr? d?vod pro ?éfkonstruktéra Oleho Klifotha k inovaci referen?ní ?ady. Tou je nyní série R, proto?e z p?edchozí SR zbyly jen sloupky SR 6 MK2, jejich? druhá generace v katalogu zatím ?nep?esluhuje“. Strategická pozice v nové sérii pat?í podlahov?m dvouap?lpásmov?m soustavám R 3, je? p?edstavují nepoměrně dostupněj?í volbu ne?li ?vlajkové lodě“ R 8 a zvlá?tě R 11 s cenami ?ádově v milionech...

26. 9. 2019

Falcon Acoustics R.A.M. Studio 10

O zvuk jde a? v první ?adě.

O reprosoustavách anglické spole?nosti Falcon Acoustics je posledních pět let zase sly?et. Zalo?il ji v roce 1972 je?tě pod názvem Falcon Electronics konstruktér Malcolm Jones, kter? d?íve pracoval u velké firmy KEF Electronics, kam nastoupil hned po jejím vzniku v roce 1961. Rodinná spole?nost byla p?vodně bokovkou, ale brzy u? vy?adovala plné nasazení a poslední Jonesovou prací pro p?vodního zaměstnavatele byly velké stojanové t?ípásmovky KEF Reference Series 104, je? byly v letech 1973-76...

20. 9. 2019

SVS SB-3000

Subwoofer od americké firmy SVS.

Kdy? jsem byl osloven dotazem, zda si nechci vyzkou?et subwoofer firmy SVS, k?vl jsem ?e ano, jeliko? produkty tohoto v?robce z Youngstownu v Ohiu jsem zaznamenal na v?stavě Audio Video Show v hotelu Don Giovanni a p?i?ly mi hodné pozornosti. Bylo mi hned jasné, ?e se kone?ně objevuje d?stojn? konkurent Kalifornské firmy Velodyne, která pro mne byla doposud subwooferov?m grálem.
V?běr padl na model z ?ady SB, kter?m je velikostí prost?ední SB-3000. Ozna?ení SB znamená sérii subwoofer? s...

6. 9. 2019

Sonus faber Olympica Nova I, II a V

Nová generace oblíbené ?ady reprosoustav se v?ím v?udy.

?ada reproduktorov?ch soustav Olympica, která měla premiéru p?ed ?esti lety, vznikala na ?zelené louce“. Pro její design se nechala zna?ka Sonus faber inspirovat proporcemi, tvary i r?zn?mi prvky u renesan?ního divadla Teatro Olimpico (architektonické památky, je? tvo?í sou?ást Světového dědictví UNESCO) v blízké Vicenze, která le?í sotva deset kilometr? od severoitalského měste?ka Arcugnano, kde v roce 1983 vznikla. U kolekce Olympica Nova, která je horkou zá?ijovou novinkou, se u?...

25. 8. 2019

Jamo C 95 II a C 97 II

Druhá generace reprosoustav z vy??í ?ady Concert 9.

Po pěti letech p?ichází známá dánská zna?ka, která loni oslavila kulaté abrahámoviny, s druhou generací reproduktorov?ch soustav z oblíbené vy??í ?ady Concert 9 Series II. I kdy? zahrnuje celkem ?est model? v?etně aktivního subwooferu, z nich? m??eme sestavit kompletní ozvu?ení domácího kina, ale v ekonomicky pojat?ch stereofonních sestavách neméně ?asto skon?í některé z obou sloupov?ch reprosoustav, kompaktněj?í dvoupásmové C 95 II (pár za 19 990 K?) nebo t?ípásmové C 97 II (25 990 K?)....

8. 8. 2019

Denon AVR-S750H

Základní kámen ekonomicky pojatého domácího kina.

Japonská zna?ka Denon p?edstavila mezi sv?mi AV receivery novinky jak z ?ady X, tak i dostupněj?í série S, u ní? za bohatou v?bavu a u?ivatelsk? komfort ?platíme“ někter?mi zjednodu?eními, namátkou star?ími verzemi automatické kalibrace Audyssey MultEQ nebo protokolu AirPlay. Nejde v?ak o v?razněj?í hendikep a zvlá?tě ve druhém p?ípadě ?jablí?ká?e“ p?íli? neznepokojí. Podobně jako v p?ípadě AV receiveru AVR-X2600H jsme zamě?ili pozornost na druh? model zdola AVR-S750H (15 490 K?)....

31. 7. 2019

LUMIN T2

High-endov? audio streamer s podporou formát? DSD512.

V roce 2013 uvedla spole?nost Pixel Magic Systems pod zna?kou LUMIN sv?j první produkt pod jednoduch?m ozna?ením LUMIN Streamer a tehdy p?edstavoval jedin? produkt této zna?ky. Díky úspěchu originálního LUMINu, pak bych sled událostí poměrně rychl? a na trh se dostaly dal?í vla?tovky z této stáje. Zprvu se zdála pozice matador? odvětví, jako byl Linn nebo Naim, neot?esitelná, ale záhy se ukázalo, ?e si LUMIN na úkor těchto konkurent? urval pro sebe po?ádn? kus tr?ního talí?e....

23. 7. 2019

GoldenEar Triton Three+

?tíhlé a p?esto silné.

Jak u? sám název americké firmy signalizuje, p?i v?voji reproduktorov?ch soustav se zakladatelé spole?nosti Golden Ear, Sandy Gross a Don Givogue, a jejich technick? t?m, v?etně ?éftechnika Boba Johnstona, ?ídili p?edstavou dokonalého poslechu, zkrátka ?zlat?ma u?ima“. Tyto p?edstavy se d?sledně promítají do v?ech firemních produkt? Triton série. Základním po?adavkem p?i konstrukci bylo, aby reproduktorové soustavy ?nehrály“, pouze reprodukovaly a ?nep?eká?ely“, aby zaru?ovaly t?írozměrn?...

...dal?í recenze a rozhovory
Reklama

HiFi novinky

Rubrika: repro
Obrázek

O americké zna?ce SVS profilované ponejvíce na aktivní subwoofery se loni na podzim v Evropě hodně psalo v souvislosti s modelem SB-3000, kter? získal cenu EISA pro nejlep?í subwoofer k domácímu kinu. Je?tě lep?í poměr v?kon/cena nabízí t?i modely ze zbrusu nové ?ady 2000 Pro. V?echny spojují komfortní ovládání z aplikace, která je pro smartphony a tablety dostupná ve verzích pro Android a iOS, v?konové moduly Sledge STA-550D, je? ve vylep?ené t?ídě D nabízejí v?stupní v?kon 550 W (pro dynamické ?pi?ky a? 1500 W), a ovládací rozhraní Intelligent Controll Interface, umo?ňující snadné nastavení dolní propusti a fáze. Nejdostupněj?í a nejkompaktněj?í je SB-2000 Pro (s uzav?enou ozvu?nicí, za 26 990 K?) s kmito?tov?m rozsahem 19 – 220 Hz (±3 dB), o 3 Hz hlouběji se v basech doká?í spustit PB-2000 Pro (s bassreflexovou ozvu?nicí, za 29 990 K?) i největ?í PC-2000 Pro (s válcov?m kabinetem, za 29 000 K?).

www.svssound.com, www.highend.cz

23. prosinec 2019

T+A Caruso

Obrázek

Stejně jako jeho p?edch?dci, je Caruso velmi kompaktní hudební systém v designovém hávu, kter? osloví i nastupující generaci milovník? dobrého zvuku. Jedenáct let po svém uvedení si zachovává ?adu charakteristick?ch prvk? sv?ch p?edch?dc? a dodr?uje konstruk?ní principy T+A i nad?asov? design. Nov? Caruso vychází z celohliníkové konstrukce. Změny exteriéru jsou ov?em minimální jen nová o něco vět?íjednotka vypadá je?tě elegantněji a exkluzivněji. Vnit?ní design je ov?em zcela nov? a samoz?ejmě vyu?ívá nejnověj?í komponenty a technologie. Caruso je nyní schopen reprodukovat hudbu ze v?ech v sou?asnosti pou?ívan?ch zdroj?: CD, internetové rádio, servery pro sí?ovou hudbu, pamě?ové médium USB, p?enos hudby Bluetooth z mobilních za?ízení, rádio DAB + a FM, analogové zdroje jako gramofon s p?edzesilova?em, digitální zdroje, jako jsou televizory a set-top boxy atd.

www.ta-hifi.de, www.altei.cz
18. prosinec 2019

Bowers & Wilkins Home

Rubrika: ostatní
Obrázek

Firma Bowers & Wilkins uvede v nejbli??ím období na trh novou verzi své aplikace umo?ňující roz?í?enou konektivitu k oblíben?m hudebním slu?bám zahrnující Tidal, Qobuz a Deezer. Obsah bude sdru?en právě touto spole?nou aplikací a u?ivateli tak umo?ní snadné procházení a hledání skladeb, alb, seznam? skladeb, stanic rádia nap?í? mnoha slu?bami najednou v?etně osobních knihoven a sbírek spole?ně s dal?ím obsahem ve vysokém rozli?ení. Za?ízením z produktové linie Formation to umo?ní p?istupovat k obsahu p?ímo na jednotliv?ch hudebních slu?bách a tím podstatně vylep?í celkov? u?ivatelsk? zá?itek.

www.bowers-wilkins.com, www.eurostar-ostrava.cz
12. prosinec 2019

McIntosh MC901

Rubrika: zesilova?e
Obrázek

McIntosh v?era p?edstavil ve?ejnosti světově první duální monoblokov? zesilova? McIntosh MC901. Jedná se o zcela unikátní ?e?ení monobloku vhodného zejména pro reprosoustavu zapojenou jako Bi-Amp. Spojuje v sobě 300W elektronkov? zesilova? a 600W tranzistorov? zesilova?, kdy ka?d? z nich zesiluje pouze jasně dané frekven?ní pásmo. Elektronkov? zesilova? se stará o napájení v?konem st?edo-tónové a vysoko-tónové měni?e reprosoustavy. Naopak, tranzistorov? zesilova? plní funkci elektrárny pro nenasytné basové měni?e. Díky patentované technologii Autoformer a konfiguraci obvod? Unity Coupled je schopné toto neuvě?itelné monstrum napájet pln?m v?konem reprosoustavu bez ohledu na jeho impedanci (2, 4 nebo 8 Ohm). Ka?d? z těchto dvou zesilova?? (elektronkov? i tranzistorov?) má vlastní vnit?ní napájení, tak?e nedochází k vzájemnému ovlivňování.

www.mcintoshlabs.com, www.epaudio.cz

9. prosinec 2019

Onkyo TX-8390

Obrázek

Nov? ethernetov? sí?ov? Hi-Fi stereo receiver zna?ky Onkyo nabízí zesílení 200 W na kanál (u 6 ohmov?ch reproduktor?), podporu Wi-Fi, Bluetooth a v?ech t?í populárních hlasov?ch ovládání (Google Assistant, Amazon Alexa, Apple Siri) stejně jako rozmanité streamovací slu?by a technologie v?etně podpory Spotify, Amazon Music, TuneIn, Deezer, Tidal, Roon, SONOS, Chromecast, DTS Play-Fi, AirPlay 2, FlareConnect aj. Samoz?ejmostí jsou kvalitní komponenty pro r?zné audio a video funkce v?etně domácího kina, kde lze vyu?ívat nap?íklad zvukové efekty Dolby Atmos a DTS:X. Receiver má FM/RDS a DAB+ tuner, do paměti lze ulo?it 40 stanic. Basovou slo?ku vylep?uje AccuEQ Stereo s bezdrátov?m subwooferem, basy dodávají duální tranzistory ve v?konovém zesilova?i. K potla?ení rezonance slou?í hliníkov? chladi? s eloxovan?m alumitem rozptylujícím teplo. S pomocí ovládacích prvky receiveru lze nezávisle nastavit hlasitost a tón, upravit lze té? vyvá?ení. Receiver má nadpr?měrn?ch ?est HDMI vstup? (+ dva HDMI v?stupy) a dostate?n? po?et dal?ích digitálních i analogov?ch vstup? a v?stup? v?etně RCA a Phono konektor?, portu USB a optického portu. TX-8390 je aktuálně vlajkov? model sí?ov?ch p?ijíma?? Onkyo, nep?ekvapí proto jeho cena zhruba 24 tisíc K?. Na v?běr jsou dvě tradi?ní barevné varianty ve ?erném a st?íbrném provedení.

www.eu.onkyo.com, www.cptpraha.cz
9. prosinec 2019

Klipsch Heritage Groove

Rubrika: repro
Obrázek

P?enosn? bezdrátov? reproduktor zna?ky Klipsch má decentní retro design a zvládne p?es komunika?ní rozhraní Bluetooth p?ehrávat hudbu a? osm hodin. Relativně mal? kvád?ík s hmotností 1 kg a rozměry cca 13 x 15 x 7 cm nabízí té? analogov? vstup pro 3,5mm jack, mikrofon na těle ?asi pro hands-free hovory a li-ion baterii s kapacitou 2 200 mAh s nabíjením p?es micro USB kabel. Heritage Groove poskytuje v?kon 20 W, k reprodukci slou?í 7,62cm hliníkov? driver a dva pasivní bo?ní basové zá?i?e. Elektronickou ?ást zastupuje kvalitní DSP, která ve spojení se zmíněn?m driverem a bass reflexy produkuje ?ist? nep?ebuzen? a p?itom dynamick? zvuk (65 Hz a? 22 kHz) v celém rozsahu hlasitosti. V prodeji jsou dvě barevná provedení s o?echov?m d?evem a matová ?erná, cena reproduktoru je zhruba 4 500 K?.

www.klipsch.com, www.cptpraha.cz
25. listopad 2019

RME ADI-2 DAC FS

Rubrika: p?evodníky
Obrázek

Zna?ka RME vstoupila s Hi-Fi p?evodníkem ADI-2 DAC na trh pro audiofily více ne? úspě?ně. ADI-2 DAC válcuje mnohem dra??í a věhlasněj?í p?evodníky v recenzích Hi-Fi ?asopis?. V RME ale nespí a p?ichází s vylep?enou verzí ADI-2 DAC. D/A p?evodník AK4490 byl nahrazen AK4493, co? má za následek sní?ení odstupu signálu od ?umu o 3 dB na -120 dB, sní?ení zkreslení a vy??í headroom. K p?evodníku je dodáván nov? dálkov? ovlada? s p?idanou mo?ností úpravy EQ a dal?ích ?asto pou?ívan?ch funkcí.

www.rme-audio.de, disk.cz
20. listopad 2019

T+A SD 3100 HV

Obrázek

T+A vyvíjí digitální za?ízení od devadesát?ch let a zvukové vlastnosti zdvojeného ?ty?násobného PCM p?evodníku i proprietární T+A nativní 1bitov? p?evodník pro DSD signály jsou uznávány milovníky hudby a odborníky z celého světa. In?en??i T+A vyvinuli zcela nové p?evodníky s unikátní architekturou a vysok?mi vzorkovacími frekvencemi a tyto tvo?í jádro nového SD 3100 HV. Tento D/A p?evodník se streamerem p?evádí jako první na světě signály PCM na maximální 32bitové rozli?ení s vzorkováním 768 kHz, zatímco nativní 1bitov? p?evodník dosahuje neuvě?itelného DSD 1024 (49,2 MHz). V?sledkem je vět?í detail, transparentnost a dynamika v hudbě, která dává audiofil?m a hudebním nad?enc?m v?bec první p?íle?itost p?evzorkovat a reprodukovat jejich nahrávky v nejvy??ím rozli?ení.

www.ta-hifi.de, www.altei.cz

20. listopad 2019

T+A PDT 3100 HV

Obrázek

Puristická CD/SACD mechanika z dílny německé spole?nosti T+Aozna?ená PDT 3100 HV byla vyvinuta s jedin?m cílem: dokonal?m ?tením a dekódováním SACD a CD disk? bez chyb v nejvy??ích kvalitativních standardech. PDT 3100 HV je vybaven v?suvn?m mechanismem, tak?e umo?ňuje vkládání disk? shora bez rizika po?kození a o zatí?ení disku se stará speciální anti-rezonan?ní puk. Na?tená data Data (PCM) získaná z CD jsou p?edávána do optick?ch, koaxiálních a BNC S/PDIF v?stup? a také do profesionálních symetrick?ch AES-EBU, které umo?ňují p?ipojení D/A p?evodník? nebo D/A p?evodník? s p?edzesilova?i. Nicméně PDT 3100 HV je vybaven je?tě dal?ím v?stupem v?razně vy??í kvality, kter? vládne unikátní technologií T + A nazvanou IPA-link. Tento v?stup umo?ňuje za?ízení integrovat s nov?mi referen?ními DAC T+A: SDV 3100 HV a SD 3100 HV. Oba DAC jsou toto?né s v?jimkou p?edzesilovací sekce (SDV) a jsou vybaveny p?evodníky PCM s a? 32bitov?m rozli?ením a 768 kHz vzorkováním a DSD 1024 (49,2 MHz).

www.ta-hifi.de, ww.altei.cz
19. listopad 2019

T+A Pulsar ST 21

Rubrika: repro
Obrázek

T?ípásmové reprosoustavy, německého v?robce T+A, ?ady Pulsar sv?mi ?ist?mi a? puristick?mi tvary a lakovan?mi povrchy dokonale zapadnou do ka?dého moderního ob?vacího prostoru. Jejich a? do nejmen?ích detail? u?lechtilé zpracování, moderní design v kombinaci s vynikajícími akustick?mi vlastnostmi jsou základní charakteristikou těchto reprosoustav. Pulsar ST 21 p?edstavuje evoluci svého úspě?ného p?edch?dce Pulsar ST 20. V T+A v?razně zapracovali jak z akustického, tak vizuálního hlediska, ale citlivě a opatrně. A?koli je soustava o něco vět?í ne? její p?edch?dce (co? je faktor, kter? prospívá zejména basové odezvě reprosoustavy), z?stává extrémně ?tíhlá, a kompaktní… Zkrátka sloupová reprosoustava puristického designu. Pulsar ST 21 umí zahrát i opravdu hluboké basy a její konstrukce zaji??uje, ?e i nejni??í kmito?ty jsou prezentovány ?istě, zatímco st?edová sekce zpracovává náro?né pasá?e s volností a úplnou p?irozeností a rozsah v??ek je pak skute?ně transparentní a hladk? jako hedvábí.

www.ta-hifi.de, www.altei.cz
19. listopad 2019

Chord ULTIMA PRE

Rubrika: zesilova?e
Obrázek

Nov? vlajkov? p?edzesilova? ULTIMA je navr?en? bez kompromis? s pokro?ilou technologií Chord Electronics. V?sledek t?í desetiletí v?zkumu, navr?en? a zkonstruovan? ve Velké Británii, pou?ívá duální mono strukturu se samostatn?mi ultrafrekven?ními napájecími zdroji pro ka?d? kanál, co? zaji??uje nejlep?í mo?nou separaci. Díky p?idání nízko?umov?ch obvod? je základní úroveň hluku extrémně nízká, pod -135 dB. P?edzesilova? ULTIMA PRE s p?sobiv?mi dvojnásobn?mi v??kov?mi rozměry byl vytvo?en jako perfektní doplněk k vlajkovému monofonnímu v?konovému zesilova?i ULTIMA. Velk? po?et vstup? a v?stup?, také symetrick?ch, tónov? korektor a v?stup pro sluchátka se projeví ve velké flexibilitě pou?ívání.

chordelectronics.co.uk, www.audiocenter.cz
19. listopad 2019

Chord ULTIMA 3

Rubrika: zesilova?e
Obrázek

Nová vlajková topologie zesilova?e ULTIMA byla nyní implementována do nového monofonního zesilova?e nazvaného ULTIMA 3, jako sou?ást oslav 30. v?ro?í spole?nosti Chord Electronics. Nov? v?konov? zesilova? je v ka?dém ohledu bezprecedentním produktem spole?nosti Chord Electronics vyprodukovan? stejn?m vzorcem jako jeho vět?í spole?níci. Nová 480wattová ULTIMA 3 nahrazuje v produktové nabídce SPM 1400 MKII a je za?ízením standartní velikosti. Zesilova? obdr?el obnovenou ?elní desku spolu s nejnověj?ím designem obvod? vytvo?en?m Johnem Franksem. P?esné CNC obráběné chassis je vyrobeno z leteckého hliníku a má tónovan?, pevn? 28mm ?irok? p?ední panel s kulovit?m polykarbonátov?m vypína?em, kter? se rozsvítí v pohotovostním a pracovním re?imu; diskrétní a skryt? spína? na p?edním panelu, kter? se nachází p?esně na svislé dělicí ?á?e, umo?ňující tlumené osvětlení.

chordelectronics.co.uk, www.audiocenter.cz

19. listopad 2019

Chord ULTIMA 2

Rubrika: zesilova?e
Obrázek

V rámci oslav 30. v?ro?í implementovala firma Chord Electronic topologii zesilova?e ULTIMA do nového monofonního v?konového zesilova?e ULTIMA 2. A?koli sdílí stejnou DNA Chord Electonics, stává se dostupněj?í ne? vět?í zástupce tohoto segmentu monofonních v?konov?ch zesilova??. Nová 750wattová ULTIMA 2 je p?ímou náhradou za SPM 6000 MKII, d?le?itou sou?ást vlajkové ?ady Reference. Zesilova? obdr?el renovované chassis podle nejnověj?ího návrhu Johna Frankse, které je p?esně opracované a vyrobené tradi?ně z leteckého hliníku. Má pevn? p?ední panel o tlou??ce 28 mm s kulovit?m polykarbonátov?m vypína?em, kter? se rozsvítí v pohotovostním a pracovním re?imu. Diskrétně skryt? spína? na p?edním panelu, umístěn? p?esně na svislé dělicí linii, umo?ňuje tlumené osvětlení.

chordelectronics.co.uk, www.audiocenter.cz
Obrázek

Métronome Technologies p?edstavil nejnověj?í p?ír?stek do mladé ?ady AQWO – nekompromisně konstruovan? dělen? p?ehráva?, sestávající se z transportní SACD / CD mechaniky t|AQWO a D/A p?evodníku c|AQWO. Oba p?ístroje mají sv?j externí perfekcionisticky sestaven? napájecí zdroj Elektra, kter? je sou?ástí ka?dé dodávky. Transportní mechanika v modelu t|AQWO staví na základě SACD mechanismu z profesionálního světa, kterou v Métronome doladili tak, aby odpovídala nejvy??ím mo?n?m standard?m. P?evodník c|AQWO pak pou?ívá dvojici osvěd?en?ch ?ip? AK4497 s rozli?ením 32 bit / 768 kHz, jeden na ka?d? kanál. ?ipy krom zmíněného rozli?ení podporují také a? DSD512. Oba p?ístroje byly od základu navr?eny p?ímo v Métronome a v?echna ?e?ení jsou plně pod?ízena kvalitě reprodukce.

www.metronome.audio, www.amarockstudio.cz
12. listopad 2019

SweetVinyl SC-1 Mini

Rubrika: ostatní
Obrázek

První verze unikátního odstraňova?e ?umu, ruch?, praskání a dal?ích parazitních zvuk? z gramofonov?ch vinylov?ch desek vznikla jako startup s pomocí Indiegogo. Spole?nost SweetVinyl na něm p?edstavila také druhou hardwarovou generaci s názvem SC-1 Mini, kterou doplňují je?tě varianty SC-1 Mini/Phono, SC-1 Plus stejně jako nejvy??í rovně? nov? model SC-2.Mini/Phono. V?echny zmíněné modely umí v reálném ?ase a pochopitelně nedestruktivně odstranit praskání p?enosek a dal?í ruchy ze star?ích desek, které lze poslouchat a nahrát (funkce u modelu SC-2) v opravené podobě. SweetVinyl technologii real-time detekce a odstranění parazitních zvuk? naz?vá Click & Pop, v p?ípadě malé krabi?ky SC-1 Mini jde u druhou generaci kombinace hardwaru a softwaru Click & Pop 2.0. SugarCube SC-1 Mini nabízí dvoukanálové line-in/line-out na p?edním panelu, kde je také stavov? displej a ovládání funkcí p?ístroje.

www.sweetvinyl.com, www.highend.cz
5. listopad 2019

ELAC Carina

Rubrika: repro
Obrázek

Nové modely ELAC Carina zaujímají v sortimentu zna?ky ELAC velmi d?le?itou pozici nejdostupněj?ích reprosoustav osazen?ch tweeterem Air Motion Transformer, kter? je pod obchodním názvem JET více ne? dvacet let poznávacím znamením zna?ky ELAC. V nabídce st?ídá jednu ze slu?ebně nejstar?ích sérií 240, resp. její poslední t?etí verzi. Carina je v?bec první reprosoustava s měni?em JET, kterou navrhnul americk? konstruk?ní t?m v ?ele s Andrew Jonesem, znám?m spí?e zálibou v souos?ch st?edo-v??kov?ch měni?ích. Membránu v??kového reproduktoru JET tvo?í témě? nehmotná polyimidová folie ten?í ne? lidsk? vlas tvarovaná do formy p?ipomínající měch akordeonu. Tato membrána umístěná v silném poli neodymiov?ch magnet? se p?i pr?chodu audiosignálem st?ídavě stahuje a rozpíná, ?ím? uděluje vzduchu pot?ebnou energii. Tweetery ELAC JET se vyzna?ují extrémně rychlou odezvou, vysok?m dynamick?m rozpětím a ?irok?m vzdu?n?m prostorem.

www.elac.com, www.elac-hifi.cz