Πλατφ?ρμα Τηλεκπα?δευση?

Η πλατφ?ρμα η-Τ?ξη ΕΚΠΑ αποτελε? ?να ολοκληρωμ?νο Σ?στημα Διαχε?ριση? Ηλεκτρονικ?ν Μαθημ?των. Ακολουθε? τη φιλοσοφ?α του λογισμικο? ανοικτο? κ?δικα και υποστηρ?ζει την υπηρεσ?α Ασ?γχρονη? Τηλεκπα?δευση? χωρ?? περιορισμο?? και δεσμε?σει?. Η πρ?σβαση στην υπηρεσ?α γ?νεται με τη χρ?ση εν?? απλο? φυλλομετρητ? (web browser) χωρ?? την απα?τηση εξειδικευμ?νων τεχνικ?ν γν?σεων.

Ανακοιν?σει?

  • - Τετ?ρτη, 20 Απριλ?ου 2016 -

    Αν αντιμετωπ?ζετε κ?ποιο πρ?βλημα στη χρ?ση τη? πλατφ?ρμα? δε?τε πρ?τα τι? "Συχν?? ερωτ?σει?".

    Ομ?δα Ασ?γχρονη? Τηλεκπα?δευση?

 Συνδεδεμ?νοι χρ?στε?: 1139
Αξιολ?γηση μαθημ?των
Open eClass Banner
Available on the App Store
Available on the Play Store
大昏TXT,大昏君,大昏君txt下载
homeaboutnewsPartnerscontact
嫡女 傻妻 王爷请下榻豪门嫡女不好欺嫡女嚣张 鬼王俏医妃润阁嫡女重生嫡女攻略棉花糖小说网
嫡女种田忙倾情一诺嫡女为媒:冷王的宠妃嫡女成凰太后千千岁百度云广发材嫡女狠倾城重生之嫡女废后是姓顾的